• قبرس شمالی
  • reza.bazargani84@gmail.com
  • +۹۰ ( ۵۳۳ ) ۸۷ ۹ ۴۷۷۶

اخذ اقامت قبرس شمالی

: شرايط اخذ اقامت

با خريد ملك در قبرس شمالى مراحل اخذ اقامت بعد از پرداخت ماليات پنج صدم درصد ماليات كل مبلغ خريدارى شده و باز كردن حساب بانكى با موجودى حد اقل ٢٥٠٠٠ لير ترك و ثبت در اداره مهاجرت و بعد از نتايج آزمايش خون براى حصول اطمينان از سلامت، طى ٣ هفته اقامت اوليه ٦ ماهه صدور ميشود، بعد از طى ٦ ماهه اول ، اقامت سالانه صدور خواهد شد. لازم به ذكر است كه هزينه اقامت ٦ ماهه ١٧٠ لير ترك و هزينه سالانه ٣٤٠ لير ترك ميباشد
نكته قابل توجه براى مهاجران اينست كه در صورت خريد ملك و ثبت شركت بعد از ٦ سال كارت شهروندى قبرس ارائه خواهد شد ( اجازه خروج براى هر مهاجر سالانه نبايد بيشتر از ٤٥ روز باشد). مهاجران قبرس شمالى بعد از گرفتن كارت شهروندى ميتوانند به سهولت به كشور هاى انگلستان، ايتاليا و آلمان سفر كنند: نحوه پرداخت

نحوه پرداخت شركتهاى داخل شهر فاماگوستا: با پرداخت اوليه ٣٠ درصد موقع عقد قرارداد، ٣٠ يا ٤٠ درصد مبلغ را تا هنگام اتمام پروژه و مابقى مبلغ هنگام تحويل كليد. در صورت آماده بودن پروژه براى اسباب كشى بقیه مبلغ به صورت نقدى بايد پرداخت شود
نحوه پرداخت شركتهاى اسكله: تمامى پروژ ه هاى موجود در اسكله در مجاورت دريا قرار دارند و اكثرا مجتمع هاى تفريحى و مسكونى مى باشند، وشرايط پرداخت با پرداخت اوليه ٢٥ درصد ، خريداران مى توانند مابقى مبلغ را طى اقساط كوتاه مدت ٢ ساله بدون بهره، اقساط بلند مدت ٥ ساله با بهره سالانه ٩.٢ درصد ، و پرداخت بلند مدت ٧ ساله كه شامل پرداخت ٢ سال بدون بهره و مابقى ٥ سال با بهره ٩.٢ درصد پرداخت كنند
نحوه پرداخت شركتهاى شهر گيرنه: پروژ ه هاى موجود در شهر گيرنه نيز در مجاورت دريا قرار گرفته و اكثرا مجتمع هاى تفريحى و مسكونى مى باشند، و شرايط پرداخت به شرح زير مى باشد: ٣٠ درصد مبلغ موقع عقد قرارداد و مابقى طى اقساط ٢ تا پنج ساله ميباشد، طى پرداخت ٢ سال بدون بهره تلقى مى شود و طى اقساط بلند مدت ٥ سال ، سود سالانه ٩ درصد همراه با وام بانكى اعمال خواهد شد

نكته قابل توجه اين است كه در تمامى شهر ها هنگام پرداخت اوليه ( ٢٥ يا ٣٠ درصد) مبلغ ،اقامت خريدار اخذ شده و سند قطعى به نام خریدار ثبت خواهد شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید